Montreal 2003 - pointduvue
VIA 901 westbound Montreal - Ottawa in Coteau swings onto the Ottawa Central.

VIA 901 westbound Montreal - Ottawa in Coteau swings onto the Ottawa Central.

canadacoteaunorthamericaquebecviamont2003