Florida & Georgia - pointduvue
Leased FEC SD40-2 on CSX in Mulberry, Fl.

Leased FEC SD40-2 on CSX in Mulberry, Fl.

RRcsxfloridamulberry