Florida & Georgia - pointduvue
Eastbound stack train in Folkston, Ga.

Eastbound stack train in Folkston, Ga.

RRcsxfolkstongeorgia