Florida & Georgia - pointduvue
Eastbound intermodal train in Folkston, Ga.

Eastbound intermodal train in Folkston, Ga.

RRcsxfolkstongeorgia